Bewindvoering

Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd, is voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële zaken zelf te regelen. De bewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. De onder-bewind-gestelde kan alleen met medewerking van de bewindvoerder of met een machtiging van de kantonrechter over zijn geld en goederen beschikken.

Taken

De bewindvoerder neemt beslissingen over geld en goederen van de betrokkene.

Kort na zijn benoeming maakt de bewindvoerder een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen. Deze beschrijving stuurt de bewindvoerder naar de rechtbank.

Tot de overige taken van de bewindvoerder behoren:

 • Ontvangen van het inkomen en controleren dat dit niet beneden de beslagvrije voet komt
 • Controleren of er aanspraak gemaakt kan worden op diverse toeslagen
 • Het uitvoeren van betalingen zoals afgesproken in het budgetplan
 • Belastingaangifte Box 1
 • Indienen van kwijtscheldingsverzoeken voor gemeentelijke heffingen
 • Aanvragen van (bijzondere) bijstand
 • In beperkte mate naar zittingen van de kantonrechter
 • Doen van rekening en verantwoording aan de rechtbank

Aanvragen

De volgende personen of instellingen kunnen bewindvoering, curatele of mentorschap aanvragen of wijzigen: 

 • De betrokkene zelf
 • De partner van de betrokkene
 • De ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten van de betrokkene
 • Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is.
 • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor
 • De officier van Justitie (Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is)
 • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt

Een formulier voor het aanvragen of wijzigen van bewindvoering, curatele of mentorschap vindt u in:

Op het formulier staat welke stukken u mee moet sturen. U stuurt het formulier naar de rechtbank in uw regio. 

Kosten

Een bewindvoerder, curator of mentor ontvangt een financiële vergoeding. De bedragen hiervoor zijn landelijk vastgesteld.

De betrokkene betaalt zelf de vergoeding. Is de betrokkene hiertoe niet in staat? Dan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand.

Een lijst met de meest actuele tarieven vindt u in: